top
logo


Νομος 3944 2011 PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 26 Απρίλιος 2011 18:47

Νομος 3944 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
(Signer's identity unknown) Signed by Theodoros Moumouris < Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. > Time: 2011.04.05 19:12:15 +03'00' Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 67

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3944

Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊ.
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου
2008 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ
του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτη.
σης και της κατοχής όπλων» και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 2168/1993 . 456/1976


Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2168/1993


1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2168/
1993 (ΦΕΚ 147 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Όπλο είναι κάθε μηχάνημα, το οποίο εκ κατασκευ.
ής, μετατροπής ή τροποποίησης, με ωστική δύναμη που
παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα,
βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, ακτίνες ή φλόγες
ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της
υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή να προ.
καλέσει πυρκαγιά, όπως και κάθε συσκευή, που μπορεί
να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω
αποτελέσματα. Στην έννοια του όπλου περιλαμβάνεται
οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο και ιδίως πολεμικά τυ.
φέκια, πολυβόλα, υποπολυβόλα, πιστόλια, περίστροφα,
όπλα κρότου . αερίων, βαρέα όπλα, όπλα πυροβολικού
και όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς, καθώς επίσης
χειροβομβίδες και νάρκες κάθε τύπου.»

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2168/
1993, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9
του ν. 3169/2003 (ΦΕΚ 189 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαν.
να, δίκαννα, επαναληπτικά, ημιαυτόματα όπλα και όπλα
μικρού διαμετρήματος τύπου FLOBERT, που έχουν το
εσωτερικό της κάννης τους λείο και όχι ραβδωτό, μή.

5 Απριλίου 2011


κος κάννης τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστών του
μέτρου και συνολικό μήκος τουλάχιστον ενός (1) μέτρου,
σταθερό, μη πτυσσόμενο κοντάκι, λειτουργούν με δύ.
ναμη που παράγεται από την καύση πυρίτιδας, προο.
ρίζονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση θήρας
ή εξάσκηση στη σκοποβολή και κατ’ εξαίρεση μπορούν
να χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό και την απομά.
κρυνση πτηνών από χώρους των αεροδρομίων, φέρουν
συνολικά μέχρι τρία (3) φυσίγγια και δεν μπορούν να
δεχθούν περισσότερα από τρία (3) φυσίγγια.»

3. Η περίπτωση δ’της παρ. 1 του άρθρου 1 τουν. 2168/
1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Πυρομαχικά είναι τα κάθε είδους εφόδια βολής,
ανεξαρτήτως εάν φέρουν βολίδα ή όχι, και ιδίως τα
φυσίγγια πολεμικών τυφεκίων, αυτόματων όπλων, πο.
λυβόλων, υποπολυβόλων, πιστολιών και περιστρόφων,
τα βλήματα βαρέων όπλων και πυροβολικού, καθώς και
τα συστήματα που αποτελούνται από εκρηκτικές ύλες,
εκρηκτικούς μηχανισμούς ή συνδυασμούς αυτών, τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι ή να
βληθούν με όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς. Στην
έννοια των πυρομαχικών περιλαμβάνονται και τα ενεργά
επί μέρους στοιχεία αυτών (καψύλλια, καψυλλιωμένοι
κάλυκες, ειδικού τύπου βολίδες και ιδίως εκρηκτικές,
εμπρηστικές ή τροχιοδεικτικές, βραδύκαυστα υλικά
κ.λπ.), τα αβολίδωτα φυσίγγια κρότου . αερίων, καθώς
και τα κάθε είδους εφόδια βολής όπλων οποιουδήποτε
τύπου, που περιέχουν βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες
ή γόμωση εκρηκτικής ύλης.»

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993 προστί.
θενται περιπτώσεις ζ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ια΄, ως εξής:
«ζ. Φυσίγγια κυνηγετικών όπλων είναι αυτά τα οποία
πέρα από τα απαραίτητα προωθητικά υλικά, περιέχουν
βύσμα και χόνδρους (σκάγια) ή ψήφους (σφαιρίδια) ή
ένα μόνο βλήμα (μονόβολο).

η. Μέρος όπλου είναι κάθε τμήμα ή τεμάχιο ειδικά
σχεδιασμένο και απαραίτητο για τη λειτουργία του, με.
ταξύ των οποίων η κάννη, ο κορμός . βάση, το βυκίο, το
κλείστρο ή κινητό ουραίο, η θαλάμη και ο γεμιστήρας.

θ. Ουσιώδη συστατικά μέρη όπλου είναι ο μηχανισμός
του κλείστρου ή κινητού ουραίου, η κάννη και η θαλάμη
ή το βυκίο του.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ σή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 *01000670504110008*
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
........................................................................................
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -
Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € . -
Γ΄ 50 € . . Α.Ε.Δ. 5 € . -
Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € . . Δ.Δ.Σ. 200 € . 20 €
Δ΄ 110 € 30 € . Α.Ε..Ε.Π.Ε. . . 100 €
• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd.rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
.........................................
Τεύχος Έντυπη μορφή
Α΄ 225 €
Β΄ 320 €
Γ΄ 65 €
Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €
Τεύχος Έντυπη μορφή
Δ΄ 160 €
Α.Α.Π. 160 €
Ε.Β.Ι. 65 €
Α.Ε.Δ. 10 €
Τεύχος Έντυπη μορφή
Α.Ε..Ε.Π.Ε. 2.250 €
Δ.Δ.Σ. 225 €
Α.Σ.Ε.Π. 70 €
Ο.Π.Κ. .
• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι.
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ.
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr . e.mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 01 Μάιος 2011 19:03
 

bottom

Με την υποστήριξη του Joomla!.
Designed & Hosted by Lightweb